കവി കെ. പി. ജി.യുടെ ജന്മശതാബ്ദി-പി. രാജീവ്

Rajeev

വിപ്ലവ കവി കെ. പി. ജി.യുടെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ സ: പി. രാജീവ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ജനാവിഷ്കാര പങ്കുവെക്കുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം- ഷാജി മുള്ളൂക്കാരൻ

About author