പ്രഭാഷണം- കെ ഇ എൻ

ken speech

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ജനാവിഷ്കാരയും വാളൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാലയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മുഹമ്മദാലി ആദം അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ ദേശീയ സെമിനാറിൽ പ്രൊഫ. കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നു.

About author