അഭിമുഖം - സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി/ ശ്രീചിത്രൻ എം. ജെ.

sadanam

കഥകളിയുടെ അഭിമാനനായകൻ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുമായി ശ്രീചിത്രൻ എം. ജെ. നടത്തിയ അഭിമുഖസംഭാഷണം കാണുക.

 

About author