അഭിമുഖം-പ്രൊഫ.ജ്യോതിർമയ ശർമ്മ/പി കെ ശിവദാസ്

jyotirmaya sharma

എറിക് ഹോബ്‌സ്‌ബോം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി കോഴിക്കോടെത്തിയ എച്.സി.യു പ്രൊഫസർ ജ്യോതിർമയ ശർമയുമായി ജനാവിഷ്കാര ചീഫ്   എഡിറ്റർ പി കെ ശിവദാസ് നടത്തിയ അഭിമുഖം.

 

chief editor's note

 
we reproduce here the interview i had with prof jyotirmaya sharma. of course there may be persons among our regular viewers who differ in perspective. but then, we believe that prof. jyotirmaya's erudite expression need to be given full space. this is also our counterpoint to the intolerant and aggressive view of the Right, which would use any means to muzzle our freedom to dissent.
 

 

 

About author