അഭിമുഖം: ഗൗഹർ റാസ/ പി കെ ശിവദാസ്/സംഗീത ചേനംപുല്ലി

graza

പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനും ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും ഉറുദു കവിയും ഡോക്യൂമെന്ററി സംവിധായകനുമായ  ഗൗഹർ റാസയുമായി ജനാവിഷ്കാര നടത്തിയ അഭിമുഖം

Scientist and Urdu poet Gauhar Raza in Conversation with Janaavishkaara chief editor P K Shivadas and editorial board member Sangeetha Chenampulli at Thrissur on 19.08.2017.
Gauhar was in Thrissur for the Eric Hobsbawm birth centenary lecture series organise jointly by Kerala Sahithya Academy and Janaavishkaara remark the 80th year of the progressive literary movement in this sub continent....

About author